Marsh-marigold Caltha palustris
Attingham Park, Shropshire